PREVÁDZKOVÝ PORIADOK strelnice Zákopčie SPZ RgO KYSÚC
platný od 13.05.2013

1. Prevádzkové hodiny


a) Prevádzka strelnice je časovo obmedzená.
b) Pre verejnosť sú vyhradené nasledovné hodiny:

od 01.04.  do 30.09.

-pondelok              08:00 – 16.00
-utorok                   08:00 – 16.00
-streda                   08:00 –  18:00
-štvrtok                 08:00 –  18:00
-piatok                  08:00 –  18:00
-sobota                 08:00  –  18:00
-nedeľa                08:00  –  18:00

od 01.10.  do 31.03.

-pondelok            08:00 – 16.00
-utorok                08:00 – 16.00
-streda                 08:00 – 16.00
-štvrtok               08:00 – 16.00
-piatok                08:00 – 16.00
-sobota                08:00 – 16.00
-nedeľa               08:00 – 16.00

 

JUDr. Ján Macura                            0948 854 440
Kancelária SPZ RgO Kysúc            041/4321362

 

2. Účel strelnice

Strelnica slúži Regionálnej organizácii SPZ KYSÚC na streľbu z brokových zbraní, dlhých guľových zbraní a na streľbu z krátkych guľových zbraní za účelom tréningu a usporadúvania súťaží, ako aj k cvičnej streľbe. Poskytuje tieto služby pre verejnosť a ozbrojené zložky (polícia, armáda, colníci).

3. Charakteristika a dislokácia strelnice

Strelnica RgO SPZ KYSÚC je určená pre ručné palné a plynové zbrane na streľbu:

– v  otvorenom teréne
– pre brokové zbrane
– pre malorážky
– pre dlhé guľové zbrane
– pre krátke guľové zbrane
– pre bezplášťové olovené strely
– pre plášťové strely do 100 m
– s pevne danou dĺžkou streľby z guľových zbraní
– s premenlivou dĺžkou streľby z brokových zbraní
– s pohyblivou palebnou čiarou
– stála
– verejná
– komerčná
– výcviková, skúšobná, športová a poľovnícka

 

Strelnica je umiestnená na pozemkoch v k.ú. Raková a v k.ú. Staškov.

 

Jedná sa o brokovú a guľovú strelnicu pre disciplíny: brokový parkúr, oblúkové strelište, americký trap, bežiaci zajac, bežiaci diviak, vysoká veža a guľové strelište z krátkych a z dlhých guľových zbraní na 20 streleckých stanovíšť do 5m a 10 streleckých stanovíšť do 100m.  Smer streľby bude vždy vyznačený.

Strelnica je schválená znaleckým posudkom č.j.: 93  zo dňa 09.04.1985 vypracovaného znalcom z odboru balistiky Ing. Rudolfom Chybom. Posúdenie a schválenie areálu stálych strelníc pre krátke a dlhé strelné zbrane „RAKOVÁ – STAŠKOV“ upravuje konečný znalecký posudok č. 41/2014 zo dňa 14.12.2014 vypracovaný znalcom z odboru logistiky Ing. Jánom Zemeníkom.

Prevádzka strelnice je schválená rozhodnutím OS ZNB – odbor VB Čadca č.p.:SO-19-60/40-VB-87 zo dňa 03.júna 1987.

Posúdenie a schválenie Guľového strelišťa II. upravuje Znalecký posudok 17/2017 zo dňa 11.12.2017, ku ktorému je vypracovaný prevádzkový poriadok 100m strelnice „GUĽOVÉ STRELIŠTE II“ vypracovaný znalcom z odboru balistiky Ing. Milošom Orbánom.

4. Povolené druhy zbraní a spôsob strelieb

Zbrane:  Všetky druhy a raže brokových, krátkych a dlhých guľových zbraní spĺňajúcich podmienky zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive.
Brokové a guľové náboje spĺňajúce podmienky zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive. Brokové náboje je možné  používať len do veľkosti brokov 2,5mm.

5. Nebezpečný a ohrozený priestor

Nebezpečný a ohrozený priestor je vymedzený strelišťom a vlastným priestorom terénu.

6. Využitie strelnice

Strelnica bude využívaná počas celého kalendárneho roka. Využitie strelnice si organizuje SPZ RgO KYSÚC

7. Podmienky dodržiavania bezpečnostných opatrení

Pokyny vyplývajúce z prevádzkového poriadku sú povinní plniť riadiaci streľby, cvičitelia, strelci a ďalšie osoby, ktoré sa združujú na strelnici. Ich cieľom je postarať sa o bezpečnosť všetkých prítomných a obyvateľstva v okolí strelnice, disciplínu a poriadok pri streľbe.

a) Strelnicu možno používať len v rozsahu povolenom posudkom súdneho znalca z oblasti balistiky.

b) Súťaže sa riadia pravidlami športovej streľby podľa príslušného organizátora súťaže. Streľbu možno otvoriť len vtedy, ak boli splnené všetky bezpečnostné opatrenia.

c) Na každý pretek je povinnosť určiť príslušných funkcionárov a rozhodcov.

d) Na hranici priestoru strelnice, na cestách a chodníkoch vedúcich k strelnici musia byť v dobe streľby vytýčené tabuľky s nápisom „STRIEĽA SA – VSTUP ZAKÁZANÝ“ – počet tabuliek podľa potreby.

e) So všetkými zbraňami, aj keď nie sú nabité, sa musí zaobchádzať s najväčšou opatrnosťou. Na strelnici je zakázaná streľba z chybných zbraní alebo zo zbraní, ktoré nemajú štátnu skúšobnú značku.

f) Je zakázané dotýkať sa alebo manipulovať so zbraňou iného strelca bez jeho súhlasu a nechať na strelnici nabitú zbraň bez dozoru.

g) Nie je povolené pohybovať sa s nabitou zbraňou alebo so zbraňou so zatvoreným záverom mimo streleckého stanovišťa, nabíjať zbraň mimo stanovišťa, čistiť zbraň mimo stanoveného priestoru.

h) Zamierovanie na sucho (nenabitá zatvorená zbraň) je povolené len na streleckých stanovištiach pred začiatkom streľby alebo na tento účel vo vopred vyhradenom a riadne označenom priestore.

i) Je zakázané mieriť na živé zvieratá.

j) Náboje sa nesmú vložiť do žiadnej časti zbraní skôr, pokiaľ strelec nestojí na streleckom stanovišti v smere priestoru streľby.

k) Strelec sa nesmie otočiť na strelišti so zbraňou, pokiaľ ju neotvoril.

l) Každá osoba na strelnici je povinná v prípade, že hrozí možnosť vzniku ujmy na zdraví alebo škody na majetku (napr. pri neočakávanom sa objavení osoby v priestore streľby) upozorniť na túto skutočnosť tak, aby mohla byť streľba okamžite prerušená.

m) Na strelnici platí zákaz používania alkoholických nápojov pre osoby, ktoré manipulujú alebo môžu manipulovať so zbraňou a strelivom.

n) Správca strelnice a organizátor súťaže sú oprávnení kontrolovať osoby manipulujúce so zbraňami a strelivom na požitie alkoholických nápojov. V prípade zistenia (stačí i vizuálneho) požitia alkoholických nápojov je správca strelnice resp. organizátor súťaže povinný neumožniť takejto osobe pokračovať v manipulácii so zbraňami či strelivom.

o) Návštevníci streleckého areálu, ktorí sa priamo nezúčastňujú na súťaži alebo tréningovom procese sa môžu pohybovať len vo vyznačenom priestore a majú zakázané vstupovať na strelišťa.

p) Všetky osoby na strelištiach sú povinné používať pomôcky na ochranu sluchu.

r) Za škodu, ktorá vznikla mimoriadnou udalosťou zodpovedá organizácia poriadajúca súťaž alebo tréning. Je zakázané poškodzovať zariadenia strelnice a upevňovať terče inde ako na terčové rámy.

s) ávštevníci streleckého areálu sú povinní dodržiavať pokyny a nariadenia správcu strelnice.

t) Správca strelnice je oprávnený vylúčiť zo strelnice osobu, ktorá nedodržiava prevádzkový poriadkok strelnice.

u) Každá mimoriadna udalosť musí byť ihneď oznámená orgánom policajného zboru SR a predsedovi resp. tajomníkovi SPZ RgO KYSÚC.

v) Kľúče od areálu strelnice budú uložené v trezore na sekretariáte RgO SPZ, predsedu RgO SPZ, predsedu streleckej komisie a u správcu strelnice.

w) Po príchode člena SPZ, policajta a inej osoby do objektu strelnice sa člen bezodkladne zapíše do evidenčnej knihy návštev, s tým, že riadne a pravdivo vyplní príslušné údaje ku svojej osobe podľa predtlače uvedenej v knihe (osobné údaje, dátum a čas príchodu, a pri odchode čas odchodu) Nie je potrebný zápis, ak je priložený zoznam členov, ktorí sa zúčastnia strelieb.

8. Povinnosť ihneď ukončiť streľbu – mimoriadna udalosť

a) Ak sa objavia v priestore v smere paľby ľudia alebo zvieratá.

b) Pri zistení porušenia bezpečnostných predpisov ktorýmkoľvek zo strieľajúcich.

9. Zdravotnícke opatrenia

Pre každú streleckú akciu poriadanú formou súťaže určiť zdravotnú službu za účelom poskytnutia prvej pomoci. Za týmto účelom musí byť vždy pripravené motorové vozidlo. Na strelnici je umiestnená lekárnička s potrebami prvej pomoci, ktorá obsahuje všetok materiál uvedený v prílohe č. 3 k vyhláške č.555/2003 Z. z.

V prípade zranenia osoby, treba osobu ihneď ošetriť a dopraviť do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia.

10. Protipožiarne opatrenia

V priestoroch strelnice sa musia dodržiavať protipožiarne opatrenia platné podľa požiarnych predpisov.

11. Správca strelnice

1)  Správca strelnice je povinný:

 1. a) pri výkone funkcie nosiť viditeľné označenie „Správa strelnice“ ustanovené prevádzkovým
  poriadkom strelnice,
 2. b) zaistiť dostupnosť prevádzkového poriadku strelnice,c) zaistiť ochranu strelnice v súlade s prevádzkovým poriadkom,
 3. d) zaistiť, aby streľbu na strelnici vykonávala len osoba, ktorá je na to oprávnená,
 4. e) zaistiť, aby na strelište nemala prístup osoba, ktorá je zjavne pod vplyvom alkoholu alebo pod
  vplyvom návykovej látky,
 5. f) zastaviť streľbu na strelnici v prípade ohrozenia života, zdravia alebo majetku,
 6. g) oznámiť bez zbytočného odkladu policajnému útvaru zranenie alebo usmrtenie osoby pri
  prevádzkovaní strelnice,h) zaistiť a kontrolovať dodržiavanie prevádzkového poriadku na strelnici.

2) Správca strelnice je oprávnený vylúčiť zo strelnice osobu, ktorá nedodržiava prevádzkový poriadok.

Za bezpečnú prevádzku strelnice zodpovedá:     správca strelnice JUDr. Ján Macura

12. Poriadok na strelnici

Každý užívateľ strelnice je povinný po ukončení streľby pozbierať nábojnice, obaly z nábojov a tieto uložiť
do k tomu určených nádob, ako aj vyčistiť priestory, ktoré mal v užívaní.

 

 

V Čadci, dňa 30.06.2018                                                                       Ing. Alojz Riško
predseda SPZ RgO KYSÚC